>

Reglement

Reglerne for FCK AWAY

Reglement - reglerne for FCK AWAY

F.C. København har besluttet, at der kun vil være adgang til klubbens udebaneafsnit, hvis man har identificeret sig med navn og billede ved indgangen til afsnittet. Billetkøberne skal derfor være registrerede medlemmer af FCK AWAY. Medlemskabet er tidsubegrænset, dog opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- for produktion af kort.

1. Formål med reglementet

Formålet med oprettelsen af FCK AWAY er at sikre og bevare den gode stemning på F.C. Københavns udebaneafsnit, samt at sikre at alle, der opholder sig på og omkring afsnittet fortsat kan føle sig trygge og glade både før, under og efter opholdet.

Nærværende vilkår og betingelser er vedtaget med det formål, at sikre en forudsigelig, retfærdig og effektiv procedure for adgang og adgangskontrol i forbindelse med F.C. Københavns kampe på udebane. Adgang til F.C. Københavns udebaneafsnit er underlagt nærværende vilkår og betingelser, Parkens ordensreglement, eventuelle lokale stadionregler samt gældende lovgivning.

2. Ansøgninger

2.1. Ansøgninger om medlemskab af FCK AWAY skal indgives til F.C. København ved registrering på www.fckaway. Ufuldstændige eller uklare ansøgninger vil blive afvist.

2.2. For at blive medlem af FCK AWAY skal man uploade følgende:

  • Pasfoto. (Billedet skal være vellignende, taget lige forfra og indscannet i vores oprettelsesformular. Alle regler gælder også for børn. Der må ikke bæres hovedbeklædning på billedet, der helt eller delvist dækker ansigtet.)
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Højde i cm.
  • E-mailadresse
  • Evt. sæsonkortnummer (så du kan få dine loyalitetspoint)
  • Når FCK AWAY har modtaget og accepteret ansøgningen, modtager man en bekræftelse på, at man er blevet accepteret som medlem af FCK AWAY. Medlemskabet er dog først gyldigt, når man har afhentet sit medlemskort. Dette skal afhentes i Fanshop. Man skal fremvise gyldig billedlegitimation i form af pas, kørekort el. lign, når man afhenter sit medlemskort. Det vil være muligt, at afhente sit medlemskort til de fleste af F.C. Københavns kampe på udebane – check evt. regler for afhentning på kundeservice.fck.dk/away-kort. Har man fået afslag om medlemskab i FCK AWAY og ønsker at anke afslaget, skal man kontakte FCK AWAY.

2.3. Medlemskabet af FCK AWAY giver udelukkende adgang for medlemmet selv til F.C. Københavns udebanekampe, men det er ikke adgangsgivende i sig selv – der skal medbringes gyldig billet.

2.4. Opnået medlemskab er strengt personligt. Medlemmer af FCK AWAY må ikke videresælge eller på anden måde overføre deres personlige adgang til anden part. Adgangen kan ikke anvendes til kommercielle formål, herunder salgsfremstød, reklame, udlodning som præmie i en konkurrence eller konkurrence i led med en pakkerejse (for eksempel kombineret fly, hotel og billetter).

2.5. Ved tildeling af karantæne i henhold til Parkens ordensreglement bortfalder et eventuelt medlemskab af FCK AWAY automatisk og uden yderligere varsel. Der kan ikke opnås medlemskab af FCK AWAY, så længe der udstås karantæne. Efter udstået karantæne er medlemskabet af FCK AWAY atter gyldigt.

2.6. Ved indmeldelse i FCK AWAY erklærer medlemmet sig automatisk bekendt og indforstået med de vilkår og betingelser, som F.C. København har opstillet for medlemskab af FCK AWAY. Samtidig erklærer man sig automatisk bekendt og indforstået med Parkens til enhver tid gældende ordensreglement. Parkens ordensreglement kan læses på: www.fck.dk/fanzone/fans/ordensreglement.

3. Køb af billetter

3.1. Billetter til udebanekampe købes på samme måde som tidligere. Og altså ikke gennem FCK AWAY.

3.2. Der ydes ikke medlemmer nogen former for rabatter ved køb af billetter.

4. Indgang

4.1. Der kan alene opnås adgang til F.C. Københavns udebaneafsnit ved forevisning af en gyldig billet, samt et gyldigt medlemskort af FCK AWAY. Alle besøgende er forpligtiget til, at fremvise billet og medlemskort ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol.

Der kan ikke opnås adgang til F.C. Københavns udebaneafsnit for andre end medlemmer af FCK AWAY.

Personer, der ikke er i besiddelse af billet og medlemskort af FCK AWAY eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået tildelt karantæne, vil blive nægtet adgang til FCK-afsnittet eller bortvist.

5. Manglende overholdelse af vilkår og betingelser

5.1. Medlemmer er til enhver tid forpligtiget til at overholde de ordensregler, som er gældende, og tillige følge anvisninger, som måtte blive givet over højtaleranlæg og/eller af sikkerhedspersonale, kontrollører, redningstjeneste, Politi og brandvæsnet.

Medlemmer, der overtræder nærværende vilkår, Parkens ordensreglement samt eventuelle sikkerheds- og tryghedsforanstaltninger, herunder anvisninger og henstillinger fra sikkerhedspersonalet på stadion, kan uden videre bortvises fra udebaneafsnittet.

FCK AWAY kan til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning og forbeholder sig retten til at udelukke et medlem, såfremt medlemmet udviser en uacceptabel opførsel overfor andre medlemmer eller tilsidesætter nærværende vilkår og betingelser, Parkens ordensreglement og/eller i øvrigt vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

Bortviste medlemmer har ikke krav på at få deres billet og/eller rejseudgifter refunderet.

6. Data

6.1. Medlemmer erklærer sig ved indmeldelsen i FCK AWAY indforstået med, at de ved indmeldelsen afleverede personoplysninger vil blive opbevaret af F.C. København. F.C. København kan overdrage disse data til Politiet, hvis det skulle blive nødvendigt. De modtagne personoplysninger vil primært blive anvendt i forbindelse med adgang og/eller eventuelle relevante sikkerhedsforanstaltninger.

6.2. Alle medlemmer registreres i en database med navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. og medlemmet er ansvarlig for straks at registrere enhver ændring på sin profil. Manglende ændring af stamdata kan medføre eksklusion fra FCK AWAY.

6.3 F.C. København forbeholder sig ret til at anmode om at fotografere et medlem, såfremt det vurderes, at det registrerede billede ikke længere er tilstrækkeligt vellignende eller er af for dårlig kvalitet. Fotograferingen kan fx ske i forbindelse med adgang til en udekamp.

7. Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende FCK AWAY skal rettes til fckaway@fck.dk – eller ved at møde op i Fanshop.

8. Uafhængighed og ændringer

F.C. København er til enhver tid berettiget til uden varsel, at ændre i nærværende vilkår og betingelser. Den til enhver tid gældende version vil være tilgængelig på www.fck.dk

FCK AWAY kan ikke holdes ansvarlig for billettab og afholdte rejseudgifter.